10 სექ

ჯილდო

ფაკულტეტის დეკანს, პროფესორ გია არაბიძეს მიენიჭა საქართველოს ელექტროენერგეტიკის  დამსახურებული მუშაკის საპატიო წოდება და გადეცა სამკერდე ნიშანი. ჯილდოს გადაცემა  მოხდა 2019 წლის 10 სექტემბერს, საქართველოს ენერგეტიკის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო სხომაზე.
10 სექ

პრეზენტაცია

2019 წლის  10 სექტემბერს, სასტუმრო “Holiday Inn”-ში, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) თავმჯდომარე ირინა მილორავამ, წარადგენა პრეზენტაციას კომისიის მიერ 2013-2019 წლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ.
ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


   

                    2019  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:


1.     ბაჩანა ფიფია: საქართველოს ძირითადი მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება არსებული ჰიდროლოგიური მონაცემების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი გ. ხელიძებრძანება

2.    გივი შოვნაძე: ელექტრულ სისტემაში ელექტრული ენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების პერსპექტივა. ხელმძღვანელი  პროფესორი მ. რუხვაძე.  ბრძანება

 3.     ვახტანგი კახაძე:  ხელოვნურ განათებაში თანამედროვე ენერგოდამზოგი სისტემების დანერგვის ოპტიმალური დაგეგმვა.ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ჯაფარიძე. ბრძანება

4.     თორნიკე აფრიაშვილი: იზოლირებულ ნეიტრალიან ქსელებში ნეიტრალის ჩამიწების საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი მ. რუხვაძე. ბრძანება

5.    ირაკლი გორდიაშვილი: კონვერტორული ქვესადგურების მუშაობით გამოწვეული ელექტროენერგიის ხარისხის პრობლემები. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გ. არზიანი. ბრძანება

6.     მაია გურგენიძე:  კომუნალურ–საყოფაცხოვრებო სექტორის თანამედროვე ელექტრომიმღებების გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლებსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. მუსელიანი. ბრძანება

7.     მალხაზ ქვრივიშვილი: გადაძაბვის შემცირებისა და დაცვების სელექტივობის ამაღლების ღონისძიებების დამუშავება 6-10კვ ქსელში ერთფაზა დამიწების დროს. ხელმძღვანელი: პროფესორი კ. წერეთელი. ბრძანება

8.     ტიტიკო შერგელაშვილი:  ელექტროენერგიის აღრიცხვა მზომი ტრანსფორმატორების მუშაობისას მცირე სიდიდის დატვირთვებზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი ე. ქორქია. ბრძანება

9.      ქეთევან ყიფიანი:  ინფორმაციის დაცვის მეთოდების კვლევა სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების სტრუქტურისა და ფუნქციონირების ალგორითმის გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კუპატაძე.ბრძანება

10.  გიორგი ბაინდურაშვილი:  გაზგამანაწილებელი ქსელების საშუალო წნევის გაზსადენების საიმედოობის გამოკვლევა და ეფექტურობის გაზრდის საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ნამგალაძე. ბრძანება

11. კახაბერ უნგიაძე

საქართველოშიელექტროენერგიისიმპორტისოპტიმალურიდაგეგმვადამისიპრაქტიკულირეალიზაციისგავლენაგარანტირებულისიმძლავრისსაფასურისფორმირებაზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ჯაფარიძე. ბრძანება

12.  სიმონ ბახტრურიძე: საქართველოს ენერგორესურსების ათვისების პროგრამის დამუშავება სისტემის ენერგოეფექტურობისადა საიმედოობის ამაღლების პირობებში. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ლაოშვილი. ბრძანება

13. რუსუდან დოჭვირი:  ელექტრომიმღებების მუშაობის რეჟიმების ქსელზე ზეგავლენის გამოკვლევა და ახალი ობიექტების მიერთების ტექნიკური მოთხოვნების დადგენა. ხელმძღვანელი: პროფესორი მ. ქობალია. ბრძანება

14.  ალექსანდრე გაგუა:  ენერგეტიკის გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე და მისი შემცირების გზები საქართველოში. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მ. გუდიაშვილი. ბრძანება

15.  გიორგი ცივქარაშვილი:მაგისტრალური ნავთობსადენების საექსპლუატაციო რეჟიმების გაანგარიშების და რეგულირების საკითხები. ხელმძღვანელები: პროფესორი დ. ნამგალაძე ასოც. პროფესორი ლ. შატაკიშვილი. ბრძანება

16. გიორგი გაგუა: გაზსადენების საექსპლუატაციო რეჟიმების და ტექნოლოგიური პარამეტრების გამოკვლევა. ხელმძღვანელები: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე, ასოცირებული პროფესორი ლენა შატაკიშვილი. ბრძანება

17. ომარ ხელაძე: საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში აქტიური სიმძლავრის სწრაფი რეგულირების მოწყობილობის მუშაობის რეჟიმები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კოხრეიძე. ბრძანება

 18. ირაკლი ჯორჯაძე: მონაცემთა გადაცემის ქსელებით ხმის სიგნალის გატარებასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა და შესაბამისი დაცვის მექანიზმების შემუშავება. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვ. აბულაძე. ბრძანება

 19. მამუკა ჯორბენაძე: მობილურ ქსელებში პაკეტის დაყოვნების შემცირების მეთოდის კვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორით. კუპატაძე. ბრძანება

20. ნანა ავაგუმაშვილი: ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი ენერგოსაწარმოებში. ხელმძღვანელი: პროფესორი ლ. ბოჭორიშვილი. ბრძანება

 21. ნიკოლოზ დავითაშვილი: ელექტრონული სერვისების დანერგვის და განვითარების ეკონომიკური ეფექტი საქართველოში. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნ. ღიბრაძე. ბრძანება