ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

27-06-2019 ბრძანება N01-09-11/11
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" ჩატარების შესახებ


19-06-2019 ბრძანება N01-09-10/143
სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ზოგიერთი ფაკულტეტიდან სტუდენტების წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


19-06-2019 ბრძანება N01-09-10/142
სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალიდან წარმომადგენლის არჩევნების დანიშვნის შესახებ


17-06-2019 ბრძანება N01-09-14/1892
სტუ-ის 2019 წლის 7 ივნისის N01-09-14/1842 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


07-06-2019 ბრძანება N01-09-14/1842
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


05-06-2019 ბრძანება N01-09-10/130
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


22-05-2019 ბრძანება N01-09-10/116
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის შუასემესტრული გამოცდების გადაბარების შესახებ


22-05-2019 ბრძანება N01-09-10/105
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


22-05-2019 ბრძანება N01-09-10/104
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


13-05-2019 ბრძანება N01-09-10/96
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლიდან აკადემიურ საბჭოსა და წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


07-05-2019 ბრძანება N 01-09-10/90
სტუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოში (სენატში) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


02-05-2019 ბრძანება N01-09-10/87
სტუ-ში 2019 წლის გაზაფხულზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით, ტესტირების ჩატარების შესახებ


25-04-2019 ბრძანება N01-09-10/77
კონკურს "კრეათონი - ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მონაწილეობის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ


28-03-2019 ბრძანება N01-09-11/04
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


11-03-2019 ბრძანება N01-09-10/45
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შეხაებ


07-03-2019 ბრძანება N01-09-14/708
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქოტორანტურაში ჩარიცხვის სესახებ


04-03-2019 ბრძანება N01-09-10/37
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძლების შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/24
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/23
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/22
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 783