სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N01-06-02/20 სტუ-ის დოქტორანტურის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/19 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „სოციალური კვლევების ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/18 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „ჩინეთის კვლევების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/17 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „რეგიონალური კვლევების ცენტრის“ დებულების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/16 ზურაბ ტიტვინიძის „ნამუშევართა კატალოგის“ გამოცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/15 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/14 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/13 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/12 სტუ-ის ადამიანის პარანორმალური შესაძლებლობების კვლევის სამეცნიერო ცენტრისათვის ზურაბ ბედიას სახელის მინიჭების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/11 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანაქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტრუქტურის ცვლილების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/10 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/09 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/08 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დებულებაში შეტანილი ცვლილების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/07 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთოი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის დებულებაში შეტანილი ცლვილებების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/06 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/05 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/04 სტუ-ის ფაკულტეტების 2019 წლის საშტატო განრიგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/03 სსიპ შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საერთაშორისო გრანტების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/02 სტუ-ის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/01 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების 2019 წლის ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ